<https://bonnierskonsthall.se/utstallning/artists-film-international-2021/

2021 års tema för Artists’ Film International är care och de utvalda filmerna reflekterar kring vår tids syn på omsorg och vård. Tillsammans behandlar de allt från ett kroppsligt, mentalt och spirituellt vårdande till frågor om helande, trauma och solidaritet. Temat valdes i slutet av 2020 och är på många sätt en reaktion på den tid som rådde då, i och med pandemins nedstängningar, en pågående klimatkris och Black Lives Matter-rörelsens tillväxt. I år visar Bonniers Konsthall för första gången alla filmer i en samlad utställning där Victoria Verseaus verk Approaching a Ghost presenteras som en större rumslig installation.

Victoria Verseaus konstnärskap är inriktat på undersökande av kropp, identitet och sociala strukturer. I hennes verk finns också beröringspunkter till filosofi och andlighet. Verken tar ofta avstamp i personliga erfarenheter av att vara trans och ny kvinna. Utifrån sin egen berättelse undersöker hon större existentiella frågor; vilka vi är, hur vi existerar och vilka vi vill vara. Approaching a Ghost är Verseaus försök att närma sig och vårda minnet av sin bortgångna vän Meril. Konstnären och Meril träffades i samband med att de skulle genomgå en könskonfirmerande operation i Thailand. Under en period präglad av oro inför en oviss framtid fann de ett viktigt stöd i varandra.

– Tre år efter operationen valde Meril att avsluta sitt liv och min värld föll samman. Hon var min enda transkompis och jag speglade mig i henne. Att arbeta konstnärligt med det vi gått igenom blev ett sätt att bearbeta det som hänt och ett sätt att förhålla mig till livet och dess mening. Jag vill synliggöra vår historia och alla de av oss som inte hade styrka att, eller inte fick, fortsätta leva.<